Δείτε ακόμη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ” 2024 – 2025

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Χημείας, Φυσικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, προκηρύσσουν έως ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2024-2025, στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (MSc in Analysis and Management of Manmade and Natural Disasters)», με τη μέθοδο της  καθ’ ολοκληρίαν εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2024.

Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:

1η Δόση: Με την εγγραφή

2η Δόση: Με την έναρξη του β΄ εξαμήνου

3η Δόση: Με την έναρξη του γ΄ εξαμήνου

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή :

Α) Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ (εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής)

Β) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας (ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας), που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., προσκομίζοντας την σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών από το Τμήμα φοίτησής τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά έως τις  31/8/2024 :

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (http:// mandisastermsc.edu.gr).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλλουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
 4. Για τους τελειόφοιτους: πέραν της Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών θα υποβάλλουν Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.
 5. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 6. Δύο (2) φωτογραφίες.
 7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή και άλλων γλωσσών

Συνεκτιμώνται :

 1. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους :

 1. Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

2. Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: [email protected]

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών : 21/5/2024

Λήξη υποβολής δικαιολογητικών : 31/8/2024

Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. χορηγείται ορισμένος αριθμός υποτροφιών προς τους φοιτητές. Το ύψος, ο αριθμός και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών ορίζονται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4957/2022.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με  τον παραπάνω Νόμο, υποβάλλεται  κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του Δ.Δ.ΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα http://mandisastermsc.edu.gr  του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στα τηλέφωνα:

 • 2510 462 624 Δεμιρτζή Δέσποινα, από 9.00π.μ -13.00μ.μ

25210 60414  Αποστολίδου Όλγα, από 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών © 2024 All Rights Reserved.