Αίτηση Εγγραφής

Παρουσίαση της διαδικασίας εγγραφής, των δικαιολογητικών που απαιτούνται κτλ.

Δικαιολογητικά
και προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά έως τις 31/8

Συμπληρώστε την αίτηση, στην Οnline φόρμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (Coming Soon).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειόφοιτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.

Για τους τελειόφοιτους : Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης. 

Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Δύο (2) φωτογραφίες.

Πτυχίο γνώσης της Αγγλικής ή άλλων γλωσσών

Συνεκτιμώνται:

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζόμενων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
Αίτηση Εγγραφής

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση σας online στην φόρμα της ιστοσελίδα μας πατώντας το “Online Αίτηση”.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο αίτησης παρακάτω από το “Έντυπη Αίτηση” και να αποστείλετε τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected]

Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
ΔΔΠΜΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών © 2024 All Rights Reserved.